Home > Wat wij willen

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
  • net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
  • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
  • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
  • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

Geschiedenis Arbeidsmarktagenda

De arbeidsmarktagenda begon in 2016 met de verkenning-arbeidsmarkt-cultuursector waarin de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur tot de conclusie kwamen dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector zorgelijk is door de combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie, het vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid

Arbeidsmarktagenda | Wat en wie

De arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector is zorgelijk. Er is sprake van een combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, een slechte onderhandelingspositie, vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw. Federatie Cultuur en FNV Kiem namen vervolgens het initiatief om de SER en de Raad voor Cultuur advies

DOCUMENTEN – in chronologische volgorde

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 Stelseladvies Raad voor Cultuur 2019 | Cultuur dicht bij dichtbij cultuur Het verslag van arbeidsmarktconferentie 21 januari 2019 De oprichting van Creatieve Coalitie is toen kenbaar gemaakt. Het belang om samen met een stem te spreken werd door de minister sterk benadrukt. Paradisodebat 2018 : Lees hier het verslag van Sandra Jongenelen. 

Nog beter zicht op Beeldende Kunst

Op 14 februari 2018 kwam de nieuwste Collectieve Selfie uit van BKNL, waar ook de BBK deel van uitmaakt. De Collectieve selfie 3: ‘Nog beter zicht op Beeldende Kunst’ laat zien wat twee verschillende bureaus aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland kon verzamelen en wat daarin nog niet bekend is. Deze derde