Home > Wat wij willen

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
  • net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
  • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
  • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
  • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

Motie Flexwerkers

Zie hier de motie die Gijs van Dijk indiende ten behoeve van de flexwerkers die buiten de boot vallen. De motie voorziet alleen in een regeling voor flexwerkers die ontslagen zijn n.a.v. de Corona-maatregelen. De Creatieve Coalitie maakt zich hard voor een regeling voor alle andere flexwerkers en ZZP-ers die buiten de boot vallen.  

TOGS

Houdt deze site in de gaten voor eventuele wijzigingen in de TOGS. De Creatieve Coalitie vindt dat alle sbi-codes van creatieve ondernemers in de lijst zouden moeten staan, dat makers hun bedrijf op het woonadres moeten mogen hebben en dat er een uitzondering voor professionals in de cultuur moet komen op de eis van 4000

Corona en de Creatieve Coalitie

  Informatie over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in het kader van het Coronavirus Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde op dinsdag 17 maart een steunpakket (TOZO) voor zzp’ers aan. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn bij zzp’ers over deze regeling: over hoe en wanneer hij aan te vragen is en

TOZO

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op het vlak van de TOZO op deze site. Aanstaande vrijdag 21 april wordt de definitieve regeling verwacht. Wij hopen dat dan de onduidelijkheden wegvallen.

Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur

Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur Zojuist heeft de Raad voor Cultuur zijn advies gepresenteerd over een herziening van het cultuurstelsel 2021 – 2024 met de titel ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Dit op verzoek van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad stelt dat het landelijke cultuurstelsel meer

Over ons

Tweeëntwintig (22) verenigingen -, beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht. aanleiding De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) concludeerden in hun gezamenlijke verkenning dat de arbeidsmarktsituatie van werkenden in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is.