Over de Creatieve Coalitie

  • Vijfenveertig organisaties, beroeps- en belangenorganisaties, van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht. Vanaf 19 september 2019 onder voorzitterschap van Ruud Nederveen. Lees hier het interview met de voorzitter.

Aanleiding

  • De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) concludeerden in hun gezamenlijke verkenning dat de arbeidsmarktsituatie van werkenden in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is. In vervolg hierop brachten SER en RvC het advies ‘Passie Gewaardeerd’ uit, dat door de sector zelf is door vertaald naar de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 die als missie heeft de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarktagenda is het vergroten van de eenheid onder werkenden.

Doel

  • De Creatieve Coalitie draagt concreet bij aan het verbeteren van de sociaal-economische arbeidsomstandigheden van werkenden.

Hoe

  • Door bundeling van krachten en meer onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we de stem van makers (inclusief vrije beroepsuitoefenaars) en alle andere werkenden beter vertegenwoordigen en hun positie dusdanig verbeteren dat iedereen het in zijn of haar beroepspraktijk én portemonnee merkt. Samen sta je sterker.

Vorm

  • De Creatieve Coalitie is samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van specifieke beroepsgroepen werkenden. Een informele vereniging met een plenaire vergadering en een stuurgroep die de plenaire vergaderingen voorbereidt met hulp van een secretariaat.
  • De leden van de Creatieve Coalitie nemen met behoud van eigen autonomie en verantwoordelijkheid actief deel aan de sociale dialoog, de lobby naar beleidsmakers en politiek voor maatregelen die de arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktomstandigheden van werkenden in de culturele en creatieve sector verbeteren.
  • De Creatieve Coalitie handelt op basis van de gezamenlijke basiswaarden, consensus, en onderling vertrouwen. Bij het bepalen van standpunten neemt de Creatieve Coalitie standpunten in op basis van overeenstemming van de deelnemende verenigingen. De deelnemende verenigingen handelen niet alleen vanuit het belang van de eigen beroepsgroep, maar ook vanuit het brede gezamenlijke doel van alle sectoren (win-win). Zo kunnen leden van de Creatieve Coalitie de eigen lobby kracht bijzetten volgens het principe: ‘Een voor allen, en allen voor een.’ De leden versterken door informatie-uitwisseling en kennisdeling de Creatieve Coalitie. De Creatieve Coalitie op haar beurt versterkt de deelnemende verenigingen, bijvoorbeeld door de politieke agenda bij te houden waardoor leden weten wanneer publiciteit en de lobby het meest effectief zijn.
  • De Creatieve Coalitie werkt samen met Platform Makers, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur , het Erfgoedplatform, Kunsten ’92,  de VVTP en de VVEM.
  • De Creatieve Coalitie wordt ondersteund door Platform Makers, De Kunstenbond en de NVJ.