Creatieve Coalitie zoekt voorzitter

Geplaatst op 23/04/2019 | Vrijwillig / Onbetaald / Onbezoldigd

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Creatieve Coalitie | Functie: Voorzitter | Plaats: Amsterdam | Omvang: beperkt, in overleg | Sluitingsdatum: 10/05/2019


Tweeëntwintig verenigingen – beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de culturele en creatieve sector hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht.

De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) concludeerden in hun gezamenlijke verkenning dat de arbeidsmarktsituatie van werkenden in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is. In vervolg hierop brachten SER en RvC het advies ‘Passie Gewaardeerd’ uit, dat door de sector zelf is door vertaald naar de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 die als missie heeft de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarktagenda is het vergroten van de eenheid onder werkenden.

Door bundeling van krachten en meer onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we de stem van makers (inclusief vrije beroepsuitoefenaars) en alle andere werkenden beter vertegenwoordigen en hun positie dusdanig verbeteren dat iedereen het in zijn of haar beroepspraktijk én portemonnee merkt. Samen sta je sterker.

De Creatieve Coalitie zoekt een

Voorzitter

die het vertrouwen geniet van de leden en achterban. Hij/zij heeft het vermogen het functioneren naar een hoger plan te tillen, zowel voor wat betreft de interne processen als de effectiviteit van de te behalen doelstellingen. Kennis van de Arbeidsmarktagenda is een pre, van groot belang is dat hij/zij een gelijkwaardige gesprekspartner is voor partijen die daar een grote rol in spelen. Tevens heeft hij/zij het vermogen om intern te verbinden en het onderling vertrouwen te bevorderen. Enige jaren ervaring als technische voorzitter is een voorwaarde.

Kennis en vaardigheden

  • Beschikt over bewezen vaardigheden om een vergadering technisch te kunnen leiden. Inhoudelijk debat stimuleren, kunnen samenvatten en conclusies formuleren, waarbij taakinhoud en proces tot zijn recht komt.
  • Heeft inzicht in democratische besluitvormingsprocessen met meerdere partijen (met achterbannen) en is in staat om hierop onder andere via de agenda effectief te sturen.
  • Heeft ervaring als programma-/projectmanager, heeft ervaring in complexe overlegsituaties, het sturen op concrete doelstellingen en het behalen ervan.
  • Is in staat om de benodigde verbeteringen in organisatie en procesgang van de coalitie te managen.
  • Heeft affiniteit met de creatieve sector en oog voor de juridische en economische werkelijkheid waarin de werkenden in de creatieve sector moeten functioneren.

Stijl

  • Is in staat om in korte tijd voldoende gezag binnen de Creatieve Coalitie op te bouwen
  • Heeft oog voor de diverse belangen van de partijen in de coalitie en kan tijdens de vergaderingen boven de partijen staan, een neutrale positie innemen en verbinden
  • Is besluitvaardig, houdt zich aan de gemaakte afspraken en is doelgericht

Termijn

  • In eerste instantie wordt de voorzitter aangesteld voor 2 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Bezoldiging

  • De bezoldiging bestaat uit een onkostenvergoeding, waarbij een bescheiden bezoldiging bespreekbaar is.

Procedure
De profielschets wordt gedeeld met de verenigingen die lid zijn van de Creatieve Coalitie. Zij kunnen een voordracht doen. Het is tevens mogelijk te solliciteren op deze functie. Gesprekken met geïnteresseerden vinden bij voorkeur plaats op dinsdag 14 of dinsdag 21 mei in de middag in Amsterdam.

De voorbereidende werkzaamheden worden verricht door een benoemings-/sollicitatiecommissie, bestaande uit Esther Gootschalk, Erwin Angad-Gaur, Caspar de Kiefte en Esmé Lammers. Zij doen bij voorkeur een enkelvoudige voordracht aan de stuurgroep van de Creatieve Coalitie, die een definitieve voordracht aan de algemene leden vergadering zal doen. De algemene ledenvergadering benoemt de onafhankelijke voorzitter van de vereniging.

Met vragen, opmerkingen en om uw eventuele belangstelling kenbaar te maken kunt u via info@decreatievecoalitie.nl contact opnemen met de commissieleden. Vanzelfsprekend wordt uw reactie vertrouwelijk behandeld.

www.decreatievecoalitie.nl