Informatie over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in het kader van het Coronavirus

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde op dinsdag 17 maart een steunpakket (TOZO) voor zzp’ers aan. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn bij zzp’ers over deze regeling: over hoe en wanneer hij aan te vragen is en over of men aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen.

De Creatieve Coalitie probeert meer duidelijkheid te geven en zet de voorwaarden op een rij.

De voorwaarden zijn overgenomen van de website van het ministerie SZW. De regeling is nog niet van kracht en moet nog officieel gepubliceerd worden. Bij sommige gemeenten kunnen aanvragen al wel worden ingediend. Indien zzp’ers in hoge financiële nood verkeren kan de gemeente een voorschot geven. Dit verschilt op dit moment nog per gemeente.

Vraag alleen nú aan als je per direct financiële steun nodig hebt

Het Ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast. Het KvK-adviesteam van het Coronaloket kan ook worden gebeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op het nummer 0800-2117. De KvK beantwoordt ook Tweets @KvK-NL. Vragen worden ook in het Engels beantwoord op hun website.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de Coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.500,31 euro netto per maand per huishouden. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De TOZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoe gaat de regeling eruit zien?

Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld (een burger van een land uit de Europese Unie, of Zwitserland, IJsland, Finland, Lichtenstein, Noorwegen of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning).
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (er mogen wel opdrachten in het buitenland plaatsvinden).
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Let op! Freelancers die verloond worden (en dus geen zelfstandig ondernemers zijn en niet bij de KvK ingeschreven staan) komen niet in aanmerking voor de TOZO. Zij komen in aanmerking voor WW indien ze voldoen aan de weken-eis (26 weken werken in 36 weken totaal). We wachten de precieze regels en een eventuele versoepeling voor het aanvragen van de WW af. Deze informatie moet nog officieel worden gepubliceerd.

TOZO nog niet van kracht

De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Wie nog enige ontvangsten hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.

Hoe vraag je aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt, te vinden op de website van de gemeente waar je woonachtig bent. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling en verwacht c.a. 25 maart 2020 meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.

Kijk op de site van je eigen gemeente onder Corona informatie, zoals bijvoorbeeld Amsterdam (en kijk in welke categorie je valt):

Startende ondernemers/zzp’ers Nog geen anderhalf jaar zelfstandig en tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor startende ondernemers/zzp’ers.

Gevestigde ondernemers/zzp’ers Bent u langer dan anderhalf jaar zelfstandig en hebt u tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers/zzp’ers.

60+ ondernemers/zzp’ers Verdient u niet genoeg om rond te komen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor ondernemers/zzp-ers van 60+

 


 

English

 

Interesting links with FAQ about Corona

De Kunstenbond – Coronapage

NVJ – Coronapage

Up-date 24-3-2020

Information about the temporary benefits for freelancers (TOZO), concerning the Coronavirus.

On the 17th of March the Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ) announced a support scheme (TOZO) for freelancers. Currently there is still a lot of uncertainty amongst freelancers about this scheme: how and when can freelancers apply, and when are freelancers eligible for these benefits? The Creatieve Coalitie tries to provide more clarity on these questions.

The conditions are adopted from the website of the Ministry of the SWZ. The TOZO is not yet in force and still needs to officially be published. However, in some municipalities applications for this temporary benefit can be processed. If a freelancer is in serious financial stress, the municipality can give an advance.

Only apply now if you need immediate financial support

The ministry of SZW asks freelancers who still have sufficient financial reserves to wait with the application. In this way municipalities are less overburdened and can handle more adequately. The official KvK-advisory team of the Coronavirus can be reached from Monday to Friday between 08:00 and 17:00 by calling 0800- 2117. The KvK-advisory team also answers Tweets: @KvK-NL. FAQ are answered in English on their website.

Temporary benefits for freelancers (TOZO)

The temporary benefits (TOZO) are for freelancers and entrepreneurs who have become the victim of the coronavirus crisis.

There are two types of benefits:

 • A maximum of 3 months income-support up to a social minimum.
 • A loan for working capital.

TOZO for freelancers amounts to a maximum of €1.500,31 net per month per household. This is based on the existing Bbz (decree on assistance for freelancers), but in this case will be processed and provided more quickly. Because of the exceptional situation in which The Netherlands currently finds herself this scheme has temporary flexible conditions: The income-support for life sustenance will not have to be repaid. In addition, a loan for working capital can be requested.

For the time being, TOZO applies for 3 months (until the 1st of June 2020 and with retroactive effect from the 1st of March 2020). It is carried out by the municipality in which the freelancer lives. The ministry of SZW will further elaborate the scheme together with the association of the Dutch municipality among others.

What will the scheme look like?

You will be able to request support in the form of an additional benefit for living and/or working capital. The scheme is based on the existing Bbz and will be processed by municipalities where you live, not the municipality where your company is located.

The TOZO includes the following:

 • Testing for viability is not in order, which means that applications can be processed more quickly.
 • Within 4 weeks and for a period of max. 3 months income-support for life sustenance will be provided. Municipalities have the ability to work with advances.
 • The amount of income-support, depending on both income and the household situation, is a maximum of €1.500,31 net per month.
 • The accelerated procedure also applies to working capital loans and amounts up to €10,157.
 • Income-support for life sustenance will not have to be repaid in the future. There is no asset- or partner test.
 • The option to postpone the repayment obligation is included when a working capital loan is granted.
 • When a working capital loan is granted, a lower interest rate than the usual Bbz is applied.

To whom does TOZO apply?

The scheme applies to freelancers who have become a victim of the Coronavirus crisis. The government is asking all freelancers to only apply for the scheme for this special case. Freelancers residing in Belgium or Germany are not eligible.

Specific requirements:

 • You are an established freelancer from the age of 18 to the retirement age.
 • You are a resident (lawfully) in the Netherlands.
 • You are Dutch or equivalent; a citizen of a country within the European union, Switzerland, Iceland, Finland, Lichtenstein, Norway; or in possession of a valid residence permit.
 • Your business or profession is carried out in the Netherlands (commissions abroad are allowed).
 • You meet the legal requirements for running your own business, including being registered in the Trade Register of the KvK.
 • You started your business before the 1st of January 2020 and you meet the hour criterion, that is to say at least 1,225 hours per year working in your own company or profession.
 • You are a resident in the municipality in which additional income-support is requested.

Attention! Freelancers on a payroll (who are not self-employed professionals and are not registered at the KvK) are not eligible for the temporary benefit. They may be eligible for WW (unemployment benefits). For them the existing conditions are applied, including the wekeneis (the requirement that you have worked at least 26 weeks out of the 36 before you became unemployed). We await the precise rules of the new regulations. These have yet to be officially published.

TOZO is not yet in force

Because TOZO is not yet in force, municipalities do not have access to it yet. However, they can process applications. Municipalities that desire to support freelancers without the official scheme can do this by granting an advance. For those who are financial stable the government requests to wait a little longer with the application, this will relieve the municipalities and the people who really need the support. Some municipalities use separate organizations for the implementation of temporary benefits.

For more information on granting advances, check the website of your municipality under Corona info.

How to apply for TOZO?

To apply you must fill in the existing Bbz application form, which you can find on the official website of the municipality in which you live. Submit this form to your municipality, together with an extract from the Trade Register from the KvK, copies of your identification, bank statements and existing orders and letters. Municipalities will attempt to process these digitally.

Currently the Ministry of SWZ is working on TOZO and expects to be able to provide more details by 25th of March 2020. The official scheme itself is not yet in force due to the demanding procedures attached to it.

If you apply you have to choose your category (below the links to the webpages of the municipality of Amsterdam):

Starting freelancers Freelancing for less than a year and a half but experiencing temporary financial problems? Read about the possibilities for benefits or working capital through the following link: Bbz-regeling voor startende ondernemers/zzp’ers.

Established freelancers Freelancing for more than a year but experiencing temporary financial problems? Read the possibilities for a benefit or working capital through the following link: Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers/zzp’ers.

60+ freelancers Freelancing over the age of 60 but not earning enough? Read the possibilities for a benefit or working capital through the following link: Bbz-regeling voor ondernemers/zzp-ers van 60+