Oostenburgervoorstraat 152 1018 MR Amsterdam Postbus 9354 1006 AJ Amsterdam

page1image57690368 page1image43366288 page1image57703808

Tweede kamer
t.a.v. de kamerleden die zitting hebben in de commissies EZK, OCW en SZW

Briefnr: 2020-719 Betreft: Brandbrief Corona

Geachte Kamerleden,

Amsterdam, 30 maart 2020

Wij hebben met ontsteltenis kennisgenomen van de brief van de minister van 27 maart (23894354) aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat zeer veel werkenden in de culturele en creatieve sector voorlopig in de kou blijven staan. Zij zijn letterlijk de wanhoop nabij, nu blijkt dat de brede kabinetsmaatregelen voor hen niet gelden.

De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan, hebben de creatieve en culturele sector op ongekende schaal schade toegebracht en zullen nog maanden schade toebrengen, wanneer deze niet voor deze sector aangepast worden. De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelancers.

Het is nu twee weken later en de minister schrijft in haar brief dat ‘de kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld.’ Dat zijn ze niet, en dat weet het ministerie. Dat de minister in haar brief vervolgens zegt ‘met het veld te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn’, verhult slechts dat zij met de uitvoering van de motie Jetten nog nauwelijks verder is. En dat ondervinden velen in onze sector inmiddels aan den lijve.

Specifieke maatregelen zijn nodig voor:
1. Freelancers die (tot voor kort) werden verloond (fictieve dienstbetrekking via de

Artiestenregeling), die daarmee hebben bijgedragen aan het systeem van sociale zekerheid, maar die niet voldoen aan de wekeneis. En die wel hun inkomsten verliezen

page1image59888304

maar niet in aanmerking komen voor de WW. En aangezien het geen zzp’ers zijn ook niet voor de TOZO (Bbz versoepeling).

  1. Zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de TOZO, omdat zij (a) niet voldoen aan het urencriterium (denk aan hybride beroepspraktijken), (b) omdat ze pas na 1 jan. begonnen zijn als zzp’er, (c) omdat ze niet ingeschreven (hoeven) staan bij de KvK, of (d) enige andere reden.
  2. Hybride zzp’ers, deels ondernemer, deels in loondienst. Vaak halen juist zij het urencriterium niet en werken ze deeltijd in sectoren (horeca) die ook volledig stil zijn gevallen.
  3. Seizoens- en projectdynamiek. Omzet en inkomen worden vaak inherent onregelmatig verdiend. Een filmopname voor nu gepland stond, een piek in de muziek rond Pasen de Goede Week die wegvalt, festivals en evenementen die geen doorgang kunnen vinden. Daarin schiet de ondersteuning te kort, zoals de TOZO die uitgaat van een periodiek maandinkomen.
  4. Oudere ondernemers, 65-plussers die wel werken, maar nog niet in aanmerking komen voor AOW en ook niet voor de TOZO. Oudere zelfstandige beroepsbeoefenaars staan ook niet altijd correct ingeschreven in het Handelsregister (was tot 1 juli 2008 voor hen ook niet verplicht)
  5. Elke tweede zzp’er in gezinshuishoudens bestaande uit twee werkende zzp’ers die beiden geraakt worden door werkuitval als gevolg van de Corona-crisis. De gezamenlijke uitkering is te laag om het inkomen te dekken, maar zeker om (al gemaakte of doorlopende) bedrijfskosten te dekken. Niet iedereen, met name kleinschalige zzp’ers voldoen niet aan de TOGS-regeling, maar zitten wel met kosten.
  6. Zzp’ers die gebruik willen maken van de TOGS maar niet de juiste SBI code hebben, denk bijvoorbeeld aan fotografen, freelance musici, beeldend kunstenaars; zij die geen beroepspraktijd buiten hun woonadres voeren maar daarvoor in hun woning een beroepspraktijkruimte hebben.
  7. Zzp’ers die wel de juiste SBI-code hebben, maar toch niet aan de TOGS-criteria kunnen voldoen. Op een geringe winst drukt een verlies van € 3.000,- zwaar
  8. Zzp’ers die een buitenlands niet EU paspoort hebben en met een verblijfsvergunning werkzaam zijn in Nederland. Of Nederlanders die in het buitenland wonen maar in Nederland werkzaam zijn.
  9. In Nederland gevestigde zzp’ers die vooral internationaal werken en een wereldinkomen hebben zoals DJ’s en VJ’s zien hun inkomsten volledig wegvallen, maar kunnen geen gebruik maken van de TOGS en TOZO.

page2image59883520 page2image43358896 page2image43360576

En boven alles, zij die nu in hun gemeente hun TOZO aanvragen en toch geconfronteerd worden met traditionele regelgeving waaronder vragen over bewijsmateriaal, die erop lijken dat er wél een inkomenstoets wordt gedaan.

Er wordt wel gezegd dat de generieke kabinetsregelingen geen rekening kunnen houden met dit soort ‘kleine uitzonderingsgroepen’. Onze visie is: wanneer het zulke kleine groepen betreft, dan zijn de kosten op het grote geheel ook verwaarloosbaar. Wanneer de minister dit niet doet, ontstaat er een rechtsongelijkheid voor deze specifieke groep.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie vraagt de kamer daarom om de komende week voor een herkansing te gebruiken. De sector verliest zijn vertrouwen in de daadkracht van de minister en toegezegde steun. En ook voor de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond wordt het steeds lastiger om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte vorderingen van de door de minister ingestelde taskforce. Onze oproep: Maak de TOZO geschikt voor alle getroffen freelancers in de sector of zorg dat er op zeer korte termijn een niet terug vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen.

Namens de Kunstenbond en Creatieve Coalitie,

Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond Ruud Nederveen, voorzitter Creatieve Coalitie

page3image58148544 page3image59775904 page3image43432720 page3image43433168