De arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector is zorgelijk. Er is sprake van een combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, een slechte onderhandelingspositie, vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw.

Federatie Cultuur en FNV Kiem namen vervolgens het initiatief om de SER en de Raad voor Cultuur advies te vragen over hoe de problemen aan te pakken. De toenmalige minister van OCW Jet Bussemaker wilde bovendien van de raden weten waar de verantwoordelijkheid ligt van de rijksoverheid, de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers in de sector.

Het leidde in 2017 tot het advies: Passie gewaardeerd.

“De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.” (Mariëtte Hamer, voorzitter SER)

In het advies zijn vier oplossingsrichtingen aangegeven om de weerbaarheid en de zelfredzaamheid van de werkenden, werkgevers en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector te vergroten. De oplossingsinrichtingen versterken elkaar en kunnen tegelijkertijd ingezet worden.

1. Vergroten verdienvermogen van de culturele en creatieve sector

2. Verbeteren inkomenszekerheid van werkenden

3. Bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid

4. Versterken van de sociale dialoog

In opdracht van de minister hebben Kunsten ’92  en betrokken partijen vervolgens een Arbeidsmarktagenda opgesteld. De agenda is in november 2017 aan de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven gepresenteerd en bevat actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland.

Bekijk de arbeidsmarktagenda die in november 2017 is gepresenteerd.

Het doel van de agenda is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Dit doel is vertaald naar drie doelstellingen.

 • structurele sociale dialoog
 • verdienvermogen versterken
 • arbeidsvoorwaarden verbeteren.

Om het proces in goede banen te leiden en te zorgen dat de vaart er in blijft is er een regiegroep ingesteld met aanjagers.

Wie zijn er betrokken bij de uitvoering van de agenda?

SMACC

Voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, die de periode 2017-2023 beloopt, is €400.000 beschikbaar. Een Regiegroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor. Voor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Voor ieder agendapunt is een aanjager verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering ervan.

Regiegroep

Het ministerie heeft budget uitgetrokken zodat een regiegroep met als voorzitter Evert Verhulp de vorderingen kan monitoren. In de regiegroep zijn kunstenaars, instellingen, werknemers en werkgevers vertegenwoordigd via onderstaande instellingen en belangenverenigingen.

 • Kunsten ’92  – boven-sectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed
 • Federatie Cultuur – bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst
 • Kunstenbond – voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt of een creatieve beroepsopleiding volgt
 • FDCI (Federatie Dutch Creative Industries) – vereniging van de brancheorganisaties BNA, BNO, BNI, DDA, DGA, DuPho, MODINT, Popcoalitie en VEA.
 • Filmfonds namens de cultuurfondsen
 • KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • OCW
 • Raad voor Cultuur

Het secretariaat wordt verzorgd door de SER.

Aanjagers

De arbeidsmarktagenda moet binnen 5 jaar (2017-2023) leiden tot een aantoonbare verbetering van de positie van kunstenaars. Om dat te bereiken is er per agendapunt een aanjager aangewezen. De aanjager neemt het initiatief om betrokken partijen bijeen te brengen en een gezamenlijk plan voor de uitvoering te maken. De aanjager is aanspreekpunt voor de regiegroep betreffende de uitvoering van het agendapunt.

Enkele voorbeelden

Agendapunten

 • Vergroot eenheid onder werkendenDe Kunstenbond
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code Kunsten ’92
 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en –instrumenten –  Cultuur + Ondernemen
 • Knelpunten wegnemen in wet- en regelgeving ondernemerschap – BKNL / Cultuur+Ondernemen
 • Intensiveer monitoring naleving auteursrechtelijke bepalingen – Platform Makers
 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden – NAPK
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW in cultuursector – ACT
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken – De Kunstenbond